YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

Miljöpartiets EU-plattform

 

 • Decentralisera EU:s beslutsfattande men öka unionens beslutsmöjligheter på miljö- och klimatområdet. 
   

 • Minska EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent till 2020. 
   

 • Höj EU:s miniminivåer för miljöskatter och miljöavgifter. 
   

 • Avskaffa direkta och indirekta subventioner av brunkol, torv, olja, kärnkraft, naturgas och skiffer, satsa på koldioxidneutrala energikällor. 
   

 • Inför en flygskatt i EU och verka för en global skatt på flygbränsle. 
   

 • Stärk djurskyddet och inrikta jordbrukspolitiken på kretsloppsanpassning. 
   

 • Anpassa fiskepolitiken till arternas och ekosystemens fortlevnad. 
   

 • Agera på bred front för att rädda Östersjön. 
   

 • För in miljö, hälsa och sociala och lokala hänsyn i EU:s upphandlingsregler.
   

 • Stoppa integritetskränkande lagstiftning.
   

 • Verka för att EU-länderna kriminaliserar sexköpare.
   

 • Inför könskvotering på EU:s högre poster.
   

 • Garantera rätten till fri abort.
   

 • Nej till gemensam utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.
   

 • Förbjud alla kärnvapen inom EU.